Uppdrag att utreda vissa frågor gällande systemet med reduktionsplikt Diarienummer: M2018/01944/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att i fråga om det system för reduktionsplikt som tagits fram genom lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen (reduktionspliktslagen) utreda och lämna förslag på bland annat reduktionsnivåer.

Ladda ner:

Energimyndigheten får i uppdrag att  utreda och lämna förslag på

  • reduktionsnivåer för åren 2021 till 2030 som ska bidra till att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter, utom luftfart, till 2030 jämfört med 2010
  • om en gemensam reduktionsnivå för bensin och dieselbränsle bör införas     
  • om flytande höginblandade och rena biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten eller fortsatt främjas med skattebefrielse.

Energimyndigheten ska vidare utreda om reduktionsplikten kan bli mer kostnadseffektiv. Samtliga förslag som myndigheten lämnar ska åtföljas av en konsekvensanalys.

Vid genomförandet av uppdraget ska Energimyndigheten samråda med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Skatteverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt relevanta bransch- och intresseorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 4 juni 2019.