Uppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon enligt direktivet om byggnaders energiprestanda Diarienummer: M2018/02402/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att föreslå hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon. Uppdraget tar sin utgångspunkt i artikel 8.2–8.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Ladda ner:

I uppdraget ligger att redovisa

  • författningsförslag
  • kostnadsberäkningar
  • samhällsekonomiska och andra konsekvenser av förslagen.

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Energimarknadsinspektionen ska bistå Boverket med de underlag och analyser som behövs för genomförandet av uppdraget.

Boverket ska vid genomförandet av uppdraget följa och förhålla sig till de riktlinjer som tas fram i Europeiska kommissionens kommitté för byggnaders energiprestanda. I uppdraget ingår också att samråda om ändringsförslag med berörda aktörer och branscher.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energi-departementet) senast den 31 maj 2019.