Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken Diarienummer: N2018/05320/RTS

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län och erbjuder landsting med regionalt utvecklingsansvar, samverkansorgan samt Gotlands kommun att senast den 30 april 2019 inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i respektive län. En kopia ska även lämnas till Tillväxtverket.

Ladda ner:

Redovisningen ska innehålla

− en sammanfattade analys av samhällsutmaningar, möjligheter och
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och i
olika delar av länet
− prioriteringar och deras inriktning
− en beskrivning av hur analysen och prioriteringarna relaterar till de
politiska och särskilda målen enligt Kommissionens förslag till EU:s
förordningar för sammanhållningspolitiken 2021–2027
− en redogörelse för gränsöverskridande samarbete, över såväl läns- som nationsgränser, inom prioriteringarna
− en beskrivning av länets utvecklingsbehov avseende samverkan med statliga myndigheter
− en beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social,
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Utgångspunkten för redovisningen ska vara de regionala
utvecklingsstrategierna.

Erfarenheter och lärdomar utifrån uppföljningar och utvärderingar av den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik, inklusive europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), ska tas tillvara. Även erfarenheter och lärdomar från genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt arbetet med lokalt ledd utveckling ska tas tillvara när det är relevant.

Arbetet ska genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.