Uppdrag till Socialstyrelsen att fortsätta med en utbildningsinsats riktad till socialtjänsten med särskilt fokus på romer Diarienummer: Ku2018/02218/DISK, Ku2018/02271/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar till Socialstyrelsen att fortsätta med en utbildningsinsats riktad till socialtjänsten om bemötande och inkluderande arbetssätt med särskilt fokus på romer. Socialstyrelsen ska särskilt verka för att involvera romska kvinnor i uppdraget.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med romska
sakkunniga inom området social omsorg. Uppdraget ska genomföras i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2020 redovisa uppdraget till
Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet och Socialdepartementet). I redovisningen ska ingå en ekonomisk redovisning. Medel som inte har utnyttjats av Socialstyrelsen ska återbetalas till Kammarkollegiet med angivande av detta besluts diarienummer, senast samma dag som redovisningen.