Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra test- och demonstrationsprojekt med geostaket i urbana miljöer Diarienummer: N2017/05987/TS

Publicerad

OBS beslutet togs i september 2017.

Geostaket (geofencing) är en teknisk lösning som kan möjliggöra att endast tillåtna fordon kan köras inom ett definierat geografiskt område. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att verka för att ett eller flera demonstrationsprojekt, där geostaket testas och utvärderas i en urban miljö genomförs. Trafikverket ska även utveckla relevanta befintliga forsknings- och innovationsprogram, exempelvis FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation) till att även inkludera geostaket.

Ladda ner:

Testmiljön ska vara utformad så att geostaket kan utvärderas med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, inklusive de miljökvalitetsmål som ingår i dessa. Testmiljön kan utgöras av befintliga stadsutvecklingsprojekt där godstransporter utgör en del. Trafikverket ska även sammankalla och leda arbetet i den styrgrupp för arbete med geostaket som har formats gemensamt med företrädare för Stockholms kommun, Göteborgs kommun och företrädare för fordonsindustrin.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket samråda med berörda transportköpare, transportsäljare, fackliga organisationer, fordonsindustrin, berörda kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Boverket, Datainspektionen, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Säkerhets polisen, Trafikanalys, Transportstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Trafikverket ska delredovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i årsredovisningen för 2017 och slutredovisa hur uppdraget har genomförts till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i årsredovisningen för 2018.