Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag rörande den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården Diarienummer: S2019/01522/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stimulera och stärka det nationella arbetet med att utveckla och sprida relevant och aktuell kunskap samt ändamålsenliga kunskapsstöd, metoder och arbetssätt till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med barn i den psykiatriska heldygnsvården – inklusive den psykiatriska tvångsvården. Utvecklingsarbetet kan även omfatta unga över 18 år i de fall myndigheten finner det relevant.

Ladda ner:

Uppdraget att utveckla den psykiatriska heldygnsvården för barn ska vara långsiktigt och bedrivas under en fyraårsperiod och sedan vara integrerat i myndighetens ordinarie verksamhet.

Bemötande och kvalitet

Arbetet ska bidra till att yrkesverksamma som möter och arbetar med barn i den psykiatriska heldygnsvården och tvångsvården har goda förutsättningar att ge barnen ett gott bemötande, samt vård av god kvalitet som utgår från barnets behov och rättigheter.

De frågor som ska aktualiseras i arbetet bör kunna variera över tid, beroende på behoven hos barn och hos vårdens professioner. Vissa frågor ska dock särskilt belysas i arbetet, bland annat bemötandefrågor och systematiskt kvalitetsarbete för att undvika tvångsåtgärder.

I uppdraget bör Socialstyrelsen – där det är relevant – samverka med Barnombudsmannen (BO), professionsföreningar, barn med egen erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder, patient-, brukar-, och anhörigorganisationer samt de övriga aktörer som Socialstyrelsen finner relevanta för uppdragets genomförande.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2022. En delrapportering av uppdraget ska ske årligen i årsredovisningen med start i årsredovisningen för 2019.