Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att föreslå en metod som möjliggör uttag av avgifter för användande av forskningsinfrastruktur Diarienummer: U2019/01905/UH

Publicerad

Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att föreslå en metod som möjliggör för universitet och högskolor som är värdar för forskningsinfrastruktur att ta ut avgifter för nyttjande av denna. I uppdraget ingår att analysera vilken inverkan olika finansieringsformer och modeller kan ha på användningsgraden. Regleringen ska möjliggöra för de aktuella universiteten och högskolorna att ta ut avgifter av både privata och offentliga aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 30 december 2019.

Ladda ner: