Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att kartlägga och analysera samt redovisa rådande och kommande vattensituation på regional och lokal nivå i respektive län.

Ladda ner:

Redovisningen ska därutöver minst innehålla följande bedömningar på 1-3 månaders sikt:

  1. hur påverkar vattensituationen förutsättningarna att tillgodose invånarnas behov av i första hand dricksvatten,
  2. hur påverkar vattensituationen olika sektorer, inklusive samhällsviktig verksamhet samt natur- och kulturmiljön, och
  3. vilken förmåga som finns för att förebygga, motstå och hantera en vattenbristsituation.

Länsstyrelserna ska vid genomförandet av uppdraget ha dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas den 20 maj 2019 och den 15 juli 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Genomförandet av uppdraget och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län.