Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram en vägledning för dagverksamheter för kvinnor och män med demenssjukdom Diarienummer: S2019/02382/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram och sprida en vägledning om dagverksamhet för kvinnor och män med demenssjukdom.

Ladda ner:

Vägledningen ska:

  • i första hand riktas till första linjens chefer, nyckelpersoner inom området samt professionen,
  • beskriva förutsättningar för tillgängligheten till dagverksamhet,
  • beskriva vad ramen för dagverksamhet är och vad dagverksamhet kan bidra till,
  • särskilt lyfta fram ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt i dagverksamhet för kvinnor och män med demenssjukdom,
  • särskilt beakta ett anhörig- och närståendeperspektiv,
  • beakta ett jämställdhetsperspektiv för vård och omsorg för kvinnor och män som har en demenssjukdom.

I dialog med andra aktörer

Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget föra dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Demenscentrum samt andra relevanta aktörer såsom företrädare för professions- och patientorganisationer.

Uppdrag inom dagens regelverk

Av vägledningen bör framgå att den i första hand är ett stöd för kommunerna att klara sitt uppdrag inom dagens regelverk.

Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2020 redovisa uppdraget till Regerings-kansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till det diarie-nummer som detta beslut har.