Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att bereda och utbetala stöd till ägare av icke statliga flygplatser i Norrland för att säkerställa att flygskatten inte innebär ökade driftsunderskott för dessa flygplatser Diarienummer: I2019/01831/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att bereda, pröva och fatta beslut om utbetalning av stöd från det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:6 Ersättning till icke statliga flygplatser, anslagsposten 1 Icke statliga flygplatser avseende nedan angivna icke statliga regionala flyg-platser i Norrland, i de fall flygskatten har inneburit ökade driftsunderskott för dessa flygplatser. Uppdraget avser Pajala Airport, Lapland Airport (Gällivare), Hemavan Tärnaby Airport, Arvidsjaur flygplats, Lycksele flygplats, South Lapland Airport (Vilhelmina), Härjedalen Sveg Airport, Skellefteå Airport, Örnsköldsviks Airport, Höga Kusten Airport och Sundsvall Timrå Airport.

Ladda ner:

Trafikverket ska samverka med Transportstyrelsen om bl.a. flygskattens effekter för eventuellt ökade driftsunderskott för ovan nämnda flygplatser.   I denna samverkan ska Transportstyrelsen bistå Trafikverket med underlag om beräkningsgrunder för passagerarbortfall för respektive flygplats på grund av flygskatten. Trafikverket ska baserat på detta underlag ta fram en modell för fördelning av stöd som kan ligga som grund för Trafikverkets beredning, prövning och utbetalning av stöd till ägarna av flygplatserna, i de fall det kan konstateras att flygskatten har lett till ökade driftsunderskott vid ovan nämnda icke statliga regionala flygplatser i Norrland. Ansökan om bidrag ska lämnas till Trafikverket. 

Som villkor för bidrag ska gälla att flygplatsen i ansökan till Trafikverket kan visa att det är just flygskatten som har lett till ökade driftsunderskott. Som villkor för bidrag gäller också att flygplatsen antingen omfattas av ett av kommissionen godkänt förordnande enligt kommissionens meddelande (2012/C 8/03) om Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster eller att bidraget används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Som förutsättning ska även gälla att kommunen åläggs att säkerställa att bidraget inte betalas ut till den som är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Bidraget lämnas till den kommun som meddelat förordnandet eller till den kommun där flygplatsen ligger. Bidraget får täcka det ökade driftsunderskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår. Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stödet från flygplatsen, ska bidraget återbetalas till staten.

Slutligt beslut om utbetalning av medel till flygplatserna ska ske inom beslutsprocessen för utbetalning av driftsstöd.