Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och föreslå åtgärder för att stödja kommunernas inrättande av räddningsvärn Diarienummer: Ju2019/02206/SSK

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas behov av att i större omfattning än i dag inrätta räddningsvärn som kan bistå räddningstjänsterna vid omfattande skogsbränder och andra typer av naturolyckor.

Ladda ner:

MSB ska mot bakgrund av sin analys lämna förslag till åtgärder och rekommendationer som på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt syftar till att stödja kommuner som ser behov av att inrätta räddningsvärn enligt lagen om skydd mot olyckor. Myndigheten ska även på övergripande nivå redogöra för vilka effekter som de föreslagna åtgärderna och rekommendationerna förväntas ge samt ange en tidsplanering för när åtgärderna bedöms kunna vara genomförda.

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB ta hänsyn till kommunernas pågående arbete på området liksom till annan relevant utveckling samt tidigare erfarenheter. Kommunernas behov, såväl under normala förhållanden som vid extraordinära händelser och höjd beredskap, bör beaktas.

MSB ska i nödvändig utsträckning samråda med Sveriges Kommuner och Landsting samt andra relevanta aktörer, t.ex. kommuner och länsstyrelser.

En utgångspunkt för åtgärdsförslagen som lämnas är att de ska kunna finansieras inom befintliga ekonomiska ramar för statliga myndigheter. Åtgärdsförslagen får heller inte innebära några nya ålägganden för kommunerna som innebär ökade kostnader.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2019 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). MSB ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet).