Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Sametinget att kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället Diarienummer: Ku2019/01249

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sametinget att kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ladda ner:

Vid genomförande av uppdraget ska Sametinget samråda med Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och samiska organisationer. Sametinget ska utgå från regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken och de sex underliggande delmålen.

Kartläggningen och analysen ska ligga till grund för eventuella föreslag till åtgärder som Sametinget bedömer bör vidtas inom områden där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov.

Uppdraget ska delredovisas den 31 mars 2020 och slutredovisas den 31 oktober 2020 till Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet.