Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur Diarienummer: N2019/02261/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vidare ska förhållandet till bestämmelser i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen analyseras. Uppdraget ska innefatta en analys av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djur-skyddet vid utsättning av djur. Vid behov ska författningsförslag lämnas.

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Synpunkter ska även inhämtas från andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2020.

Ladda ner: