Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag att redovisa underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021–2025 Diarienummer: Fö2019/00694/MFI

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Försvarsmakten i uppdrag att tillsammans med övriga försvarsmyndigheter lämna underlag till regeringens försvarspolitiska proposition för perioden 2021–2025.

Ladda ner:

Underlaget ska utgå från Försvarsberedningens rapporter Motståndskraft, inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) och Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025 (Ds 2019:8).

Underlaget ska i tillämpliga delar tas fram tillsammans med Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM). Försvarsmakten ska även i tillämpliga delar samverka med Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2019.