Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för gasdrivna bussar Diarienummer: I2019/02046/TM, I2019/00541/TM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att utreda behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasdrivna bussar och föreslå åtgärder som kan vidtas för en förbättrad säkerhet avseende sådana bussar, till exempel regeländringar eller åtgärder i infrastrukturen.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska vid genomförande av uppdraget bistås av Trafikverket. Transportstyrelsen ska vid genomförande av uppdraget inhämta synpunkter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
intresseorganisationer, bussbranschen och övriga berörda branschföreträdare.Analysen ska inkludera konsekvenser av eventuella
åtgärdsförslag och regeländringar som föreslås.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2019.