Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken Diarienummer: Ku2019/01339/CSM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att utarbeta ett förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken i de delar som avser finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Ladda ner:

Programmets syfte är att främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Isof ska senast den 15 maj 2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).