Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att initiera och etablera ett internationellt nätverk för samarbete inom området social utvärdering Diarienummer: S2019/03408/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, att ta initiativ till att etablera ett globalt nätverk för organisationer som arbetar med utvärderingar inom det sociala området.

Ladda ner:

Etablering av globalt nätverk

SBU ska ta initiativ till att etablera ett globalt nätverk, som kan bidra till metodutveckling av rapporter inom området Social Technology Assessment (STA) och därmed även bidra till att öka möjligheterna att ge grupper som exempelvis äldre kvinnor och män, kvinnor och män och flickor och pojkar med funktionsnedsättning, utsatta barn och vuxna bästa möjliga vård och omsorg.

Standard för systematiskt översiktsarbete

Det kan exempelvis handla om att etablera standarder för systematiskt översiktsarbete och STA-rapporter inom området socialtjänst och socialt arbete, att stödja internationellt samarbete i produktion av systematiska översikter och STA-rapporter samt att stödja evidensbaserat beslutsfattande inom det sociala välfärdsområdet.

SBU ska senast den 31 mars 2020 redovisa uppdraget till Socialdepartementet.