Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin Diarienummer: I2019/02252/TM, I2019/00648/TM (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till maritima strategi till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem.

Ladda ner:

Arbetet ska utgå från Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Uppföljning av den maritima strategin” (dnr N2018/00937/MRT). Havs- och vattenmyndigheten ska i den mån det är möjligt och relevant utgå från redan existerande indikatorer som används för uppföljning, exempelvis av de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen, de näringspolitiska målen och Agenda 2030.

Utöver den utveckling av indikatorerna som relevanta myndigheter, enligt nedan finner lämpligt, bör:

  • en indikator för maritim innovation vidareutvecklas,
  • indikatorer och statistik rörande maritim turism utvecklas så att finare detaljer än dagens statistik kan fångas upp, rörande näringens utbredning och utveckling i maritim kontext,
  • klimat omhändertas i en indikator, då det har en stor relevans för både samhället och maritima verksamheter, samt
  • folkhälsan beröras genom en indikator, för att på ett mer relevant sätt fånga upp sociala hållbarhetsaspekter av relevans för maritima verksamheter och dito förvaltning.

I uppdraget ingår även att redovisa en uppföljning av den maritima strategin baserad på de föreslagna indikatorerna. Indikatorerna bör kunna användas för dels en årlig resultatuppföljning med början år 2020, dels en sådan fördjupad rapport som beskrivs i rapporten ”Uppföljning av den maritima strategin” vart fjärde år.

Havs- och vattenmyndigheten ska även utveckla ett grafiskt upplägg för presentation av indikatorerna.

Vid genomförandet av uppdraget ska Havs- och vattenmyndigheten samarbeta med Statistiska centralbyrån (SCB), Transportstyrelsen, Tillväxtverket, Trafikanalys, Statens jordbruksverk, Statens energimyndighet, Boverket och andra berörda myndigheter och aktörer.

För uppdragets genomförande får Havs- och vattenmyndigheten disponera högst 2 miljoner kronor. Kostnaden ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:13 Trafikanalys, anslagsposten 2 - Maritim Strategi. Medlen ska snarast betalas ut av Kammarkollegiet till Havs- och vattenmyndigheten. Tre månader efter att uppdraget har slutredovisats ska Havs- och vattenmyndigheten återbetala ej förbrukade medel till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Infrastruktur-departementet) efter att indikatorerna utvecklats men innan uppföljningen av maritima strategin inleds.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 augusti 2020.