Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse Diarienummer: S2019/00643/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att förbereda och samordna ett utvecklingsarbete i form av ett pilotprojekt i psykiatrin och vid Staten Institutionsstyrelse (SiS). Syftet är förbättra vården för vissa unga som vårdas vid SiS med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och som även har stora behov av psykiatrisk vård.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  1. Förbereda ett pilotprojekt och ta in ansökningar från landsting som vill delta i pilotprojektet. Denna del av uppdraget ska genomföras under 2019 och första halvåret 2020. Socialstyrelsen ska vid behov tillsätta en styrgrupp och expertgrupp.
  2. I nära samarbete med SiS, de landsting som ska delta i pilotprojektet samt Nationella programområdet psykisk hälsa, ta fram förslag på vad den integrerade vårdformen ska innehålla och vilken kompetens som behöver finnas i verksamheten. Vidare ska Socialstyrelsen ta fram kriterier för inskrivning i och utskrivning från den integrerade vårdformen och även riktlinjer för hur ansvaret fördelas mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
  3. Stödja landsting och SiS inför och under genomförandet med bedömningar av förutsättningarna för en god vård i en integrerad vårdform. I detta ingår att vid behov bistå SiS med att bedöma vilka lokaler som är lämpliga för en integrerad vårdform.
  4. Låta genomföra en oberoende utvärdering av pilotprojektet.
  5. Slutredovisa arbetet med att samordna utvecklingsprojektet. Om resultatet av utvärderingen visar att hela eller delar av projektet har inneburit en förbättrad och effektiv vård för målgruppen, ska Socialstyrelsen även inkomma med förslag på hur den integrerade vårdformen kan drivas i ordinarie strukturer.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2025. Delredovisningar av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet årligen den 31 maj. Delredovisningen för 2020 ska inkomma senast den 30 september och ska innehålla en plan för genomförande hösten 2020 och som underlag för uppdraget kommande år.