Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer Diarienummer: S2019/04223/FST

Publicerad

Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att lämna underlag för en bred nationell anhörigstrategi.

Ladda ner:

Underlaget ska bestå av:

  • en analys av vad anhörigperspektiv innebär för den anhörige, den äldre och för personalen, samt
  • en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av befintligt regelverk och i de fall Socialstyrelsen bedömer att det finns brister, en redovisning av dessa.

Samverkan

Socialstyrelsen ska samverka med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hänsyn tas till omställning

I kartläggningen och analysen ska myndigheten ta hänsyn till den påbörjade omställningen av svensk hälso- och sjukvård till en mer nära vård med fokus på primärvården. Detta utifrån en mer patientcentrerad och samordnad hälso- och sjukvård.

Uppdraget ska också genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Socialstyrelsen ska senast den 1 december 2020 redovisa uppdraget till Socialdepartementet.