Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera Linköpings universitets arbete att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Diarienummer: S2019/02114/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att utvärdera Linköpings universitets tidigare påbörjade arbete med att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Ladda ner:

Myndigheten ska under arbetet samråda med Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och andra berörda aktörer.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 15 september 2020.