Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om åtgärder för att underlätta hanteringen av produktionsavbrott vid maskinell dosdispensering Diarienummer: S2019/05188/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att se över vilka åtgärder myndigheten kan vidta för att underlätta hanteringen av produktionsavbrott och andra störningar i samband med maskinell dosdispensering.

Ladda ner:

Möjligt för annan aktör ta över produktionen

E-hälso¬myndigheten ska bland annat överväga åtgärder som gör det möjligt för en annan aktör att snabbt ta över produktionen för de patienter som berörs av ett produktionsavbrott.

E-hälsomyndigheten ska analysera hur man ska kunna underlätta en övergång till expediering av helförpackningar.

Minimera riskerna för patientsäkerheten

E-hälsomyndig¬heten bör belysa vilka åtgärder som kan vidtas av andra aktörer så att eventuella patientsäkerhetsrisker minimeras. Myndigheten ska belysa för- och nackdelar samt konsekvenser av olika alternativ.

I en rapport ska E-hälsomyndigheten redogöra för lämpliga åtgärder.

Myndigheten ska vidta sådana åtgärder den bedömer kunna genomföra inom ramen för sitt nuvarande uppdrag och sina befogenheter.

Nära dialog med andra aktörer

E-hälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i nära dialog med regioner, dosaktörer och berörda systemleverantörer.  Myndigheten ska hämta in synpunkter från kommuner och andra berörda aktörer.

Myndigheten ska redovisa uppdraget i en rapport till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2020.