Regeringsuppdrag från

Uppdrag att utreda och redogöra för möjligheter och förutsättningar för Sveriges genomförande av Parisavtalets artikel 12

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda och redogöra för Sveriges möjligheter och förutsättningar för genomförandet av Parisavtalets artikel 12. Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att också upprätta och kontinuerligt ansvara för digital information om Parisavtalet.

Ladda ner:

Bakgrund

Parisavtalets artikel 12 anger att parterna ska samarbeta om att vidta
lämpliga åtgärder för att stärka utbildning och yrkesutbildning om klimat­förändringarna samt öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna. Partnerna erkänner också vikten sådana åtgärder har för möjligheten genomföra stärkta klimat­åtgärder enligt avtalet.

Att nå Parisavtalets mål kommer att kräva stora strukturella förändringar och att hela samhället deltar i klimatomställningen. Det förutsätter att det finns ett starkt engagemang och en bred förståelse för klimatfrågan hos allmän­heten. Det förutsätter också att det skapas möjligheter som gör att männi­skor från alla delar av samhället kan bidra till omställningsarbeten. Möjlig­heten att nå Parisavtalets mål är därför starkt sammankopplad med en ökad medvetenhet och delaktighet i frågor som rör klimatförändringarna.

Parisavtalets artikel 12 ger också tyngd åt genomförandet av klimatkonven­tionens artikel 6. Inom FN sker det arbete som kopplar till Parisavtalets artikel 12 och konventionens artikel 6 inom den så kallade ACE-agendan (Action for Climate Empowerment). Naturvårdsverket är svensk fokalpunkt för arbetet inom ACE.

Det finns inte några mekanismer i Parisavtalet eller i avtalets regelbok som säkerställer att parterna genomför artikel 12. Inom ramen för ACE-agendan har parterna dock uppmanats att utveckla och implementera nationella ACE-strategier som bidrar till genomförandet av artikel 12. FN har också tagit fram vägledning som parterna kan använda sig av när de utvecklar sina nationella ACE-strategier.

Vägledningen från FN riktar sig till de nationella fokalpunkterna och ska hjälpa länderna att utveckla strategier som gör det möjligt att systematiskt arbeta med genomförandet av artikel 12 utifrån varje lands nationella förut­sättningar. Vägledningens inledande fas handlar därför till stor del om att utreda de nationella förutsättningarna kring dessa frågor. Länderna upp­manas bl.a. att ringa in viktiga aktörer och i samverkan med dessa identifiera pågående aktiviteter, kunskapsluckor och prioriteringsområden. Mot bak­grund av detta uppmanas länderna sedan att utveckla och implementera nationella strategier. Resultatet av detta uppdrag ska därför kunna utgöra underlag vid ett eventuellt framtagande av en svensk strategi för genom­förandet av Parisavtalets artikel 12.

Närmare om uppdraget

I uppdraget ingår att utreda och redogöra för:

  • hur arbetet med Parisavtalets artikel 12 kan bidra till att nå nationella klimatmål och möjligheten att genomföra stärkta åtaganden under Parisavtalet,
  • hur arbetet med artikel 12 kan påverka genomförandet av andra delar inom Parisavtalet,
  • vilka myndigheter, organisationer och lärosäten som fyller en viktig funktion i genomförandet av artikel 12.

I uppdraget ingår också att, i dialog med de aktörer som identifierats enligt ovan, utreda och redogöra för:  

  • hur dessa aktörer bidrar till uppfyllandet av artikel 12 i dagsläget,
  • i vilken mån styrdokumenten för aktörernas respektive verksamheter bidrar till artikel 12,
  • prioriterings- och förbättringsområden och föreslå hur aktörerna kan bidra till att stärka arbetet inom dessa områden, antingen enskilt eller i samverkan.

Vid uppdragets genomförande ska Naturvårdsverket höra Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och ta den hjälp som SMHI kan ge.

Därutöver ska Naturvårdsverket upprätta och kontinuerligt ansvara för digi­tal information om Parisavtalet. Det innefattar information om parternas olika åtaganden och långsiktiga strategier, hur parternas åtaganden förhåller sig till Parisavtalets temperaturmål och generell information om Parisavtalet och klimatkonventionen. Informationen ska kunna förstås av en bred mål­grupp. Därför är det viktigt att informationen är förenlig med 11 § språk­lagen (2009:600) som anger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartemen­tet) senast den 31 oktober 2020.