Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: N2020/00183/JL

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget till Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM (2009)248, (N2016/00268/SUN). Jordbruksverket ska senast den 31 januari 2021 redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket. Redovisningen ska omfatta genomförandet av uppdraget under 2020.

Ladda ner:

Skälen för regeringens beslut

Europeiska kommissionens handlingsplan för genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen är under omarbetande. Regeringen bedömer att det är lämpligt att avvakta den nya handlingsplanen innan regeringen tar ställning till förnyade, långsiktiga uppdrag till de berörda myndigheterna avseende strategin. I syfte att bidra till kontinuitet i arbetet förlängs det nuvarande uppdraget med ett år.