Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga Diarienummer: S2020/01043/FS

Publicerad

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och före­bygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. SBU ska se över det vetenskapliga underlaget vad gäller strukturerade manualbaserade interventioner (program) för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga i åldern 2-18 år.

Ladda ner:

SBU ska också identifiera kunskapsluckor inom området, bidra till att belysa områden som behöver beforskas och peka på utvecklingsbehov inom det förebyggande och främjande området såvitt gäller barns och ungas psykiska hälsa.

Genomförandet av utvärderingen

Utvärderingen kan t.ex. genomföras i form av systematiska översikter eller på det sätt som myndigheten anser är bäst lämpat. Inom ramen för upp­draget bör SBU vidta åtgärder för att få kunskap om vilka program för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid som främst används på lokal och regional nivå.

SBU ska vidare bidra till att resultaten av utvärderingen sprids och kommuniceras på ett lättillgängligt och målgrupps­anpassat sätt.

Arbete i samråd med andra

Arbetet ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten, Social­styrelsen, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Vetenskaps­rådet och koordineras med tidigare och pågående uppdrag som berör barns och ungas psykiska hälsa. Arbetet ska vidare ske i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommuner och regioner samt med de övriga aktörer som myndigheten finner är av relevans för uppdragets genomförande.

Redovisning av uppdraget

Den del av uppdraget som syftar till att utvärdera program för att förebygga psykisk ohälsa, och där suicidrelaterade utfallsmått ingår, ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2022.