Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden Diarienummer: N2020/00130/FJR

Publicerad

Regeringsbeslutet togs den 23 januari. Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå ändringar i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen, samt hur möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att sammanställa och beskriva alla befintliga undantag från trålfiskeförbudet både i och utanför marina skyddade områden innanför trålgränsen. Havs- och vattenmyndigheten ska vidare redovisa hur ett generellt stopp för bottentrålning kan införas i övriga svenska skyddade områden utanför trålgränsen och tillämpas även på utländska fiskefartyg.

Förslagen ska utformas så att begränsade undantag kan medges förutsatt att det är förenligt med EU-rätten. Uppdraget ska, efter samråd med berörda länsstyrelser och andra berörda aktörer som påverkas av ett stopp för bottentrålning, redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2020 avseende förbud innanför trålgränsen och slutredovisas senast den 31 december 2020.

I uppdraget ligger även att lämna författningsförslag och en konsekvensutredning som ska utformas i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.