Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd Diarienummer: S2020/01591/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2020 till 2022 fördela pengar åt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen ska stödja arbetet med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Ladda ner:

Socialstyrelsen tillhandahåller kompetensstöd

Socialstyrelsen ska bland annat tillhandahålla och kvalitetssäkra kunskaps- och metodstöd, så kallat kompetensstöd.

Jämställdhetsmyndigheten sprider det nationella stödet

Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat bistå Socialstyrelsen med att sprida nationellt stöd till den regionala nivån.

Regionalt kompetensstöd till kommunerna

Länsstyrelserna ska bland annat tillsammans med Socialstyrelsen lämna regionalt kompetensstöd till kommuner. Detta för att förenkla genomförandet av nationell kunskap och stimulera till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Webbaserat stöd till yrkesverksamma

Uppsala universitet ska bland annat tillsammans med Socialstyrelsen vidareutveckla och erbjuda kompetensstöd för våldsutsatta vuxna med fokus på webbaserat stöd för berörda yrkesverksamma.

Stöd till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld

Linköpings universitet ska tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna utveckla och erbjuda kompetensstöd till kommuner och regioner avseende våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld.

Myndigheterna samråder

Myndigheterna ska samråda med Nationella nätverket för samordningsförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdragets genomförande

Socialstyrelsen har övergripande ansvar för att i hela landet samordna, kvalitetssäkra, följa upp och redovisa uppdraget om utvecklingsmedel och kompetensstöd.

Tillsammans med medverkande myndigheter ska Socialstyrelsen senast den 1 september 2020 till Socialdepartementet redogörelse för hur uppdraget om nationellt och regionalt kompetensstöd ska genomföras.

En slutredovisning av hela uppdraget lämnas till Socialdepartementet senast den 30 september 2023.

Så har uppdraget bidragit till måluppfyllelse

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att analysera och bedöma hur uppdraget bidragit till att uppfylla de övergripande målen för uppdraget och för det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 30 november 2023.