Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor Diarienummer: S2018/03926/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att inventera effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor och sprida dessa till relevanta aktörer.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att stimulera utvecklingen av förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Synpunkter hämtas in från flera aktörer

I uppdraget ska synpunkter inhämtas från Länsstyrelsen i Östergötlands län, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för statens stöd till trossamfund och Statens Skolverk. Synpunkter ska också inhämtas från civilsamhällesaktörer och nationella nätverk för öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser.

Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2020. I samband med slutredovisningen ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. En delredovisning av uppdraget lämnas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2019.