Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om ökad samordning för att säkra tillgången till läkemedel som bedöms vara av central betydelse vid eventuella störningar till följd av spridningen av det nya coronaviruset Diarienummer: S2020/01466/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att för hela landet samordna arbetet med att stärka tillgången till viktiga läkemedel för hälso- och sjukvården vid eventuella störningar i samband med spridningen av coronavirus.

Ladda ner:

Meningen är att göra det enklare för ansvariga inom läkemedelsförsörjningen att överblicka situationen och bedöma om särskilda åtgärder behövs  för att under en period minska risken för läkemedelsbrist.

Nationellt samarbete på olika nivåer

Uppdraget ska genomföras i ett nationellt sammanhang tillsammans med företrädare för regioner, berörda hälso- och sjukvårdsprofessioner, apotek, distributörer, läkemedelsföretag, partihandlare, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och – om det behövs – andra berörda aktörer.

Läkemedelsverket ska:

  • utöka myndighetens övervakning av tillgången på läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige och som bedöms vara av central betydelse för hälso- och sjukvården,
  • inhämta underlag från hälso- och sjukvården om vilka läkemedel som är av central betydelse för svensk hälso- och sjukvård,
  • utöka myndighetens arbete med att kartlägga var i världen tillverkningen sker av dessa läkemedel inklusive de aktiva substanser som ingår i dem,
  • utifrån ovan nämnd kartläggning bedöma vilka sårbarheter som föreligger mot bakgrund av den nu aktuella spridningen av det nya corona­viruset i världen,
  • utveckla myndighetens information och kommunikation om kritiska bristsituationer till andra aktörer, inklusive allmänheten och media, om spridningen av coronaviruset ger anledning till det,
  • inhämta underlag från hälso- och sjukvården om eventuella behandlingsalternativ för läkemedel som bedöms vara av central betydelse och där det finns risk för att det aktuella läkemedlet inom överskådlig tid blir restnoterat med anledning av utbrottet av covid-19,
  • underlätta dialogen mellan regioner och de företag som har försäljningstillstånd för ett sådant läkemedel i syfte att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka sannolikheten att behovet av dessa läkemedel på den svenska marknaden kan tillgodoses,
  • underlätta dialogen mellan regioner och representanter för apoteksbranschen och partihandlare i syfte att bedöma behovet av åtgärder för att öka möjligheten att ha kvar läkemedel med kort hållbarhetstid i särskilda förråd och fördröja kassering,
  • i dialog med branschorganisationerna för företag som tillverkar läkemedel och som har försäljningstillstånd på den svenska marlknaden undersöka om ytterligare åtgärder kan vidtas för att minska risken för restnoteringar med koppling till utbrottet av covid-19,
  • fortsätta och vid behov fördjupa dialogen med nordiska eller europeiska läkemedelsmyndigheter för att undersöka möjligheten att vidta gemensamma åtgärder.


Under perioden mars till juni 2020 ska uppdraget varje månad redovisas till Socialdepartementet. Uppdraget ska senast den 15 december 2020 slutrapporteras.

 

Genvägar