Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Kriminalvården att utveckla och genomföra demokratistärkande utbildningsinsatser på anstalter och häkten Diarienummer: Ku2020/00468/MD

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kriminalvården att utveckla och genomföra utbildningsinsatser för intagna på anstalter och häkten med syfte att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Uppdraget ska särskilt fokusera på unga.

Ladda ner:

I uppdragets genomförande ska Kriminalvården samverka med Kommittén Demokratin 100 år, Forum för levande historia och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En slutredovisning i form av en rapport av genomförda insatser och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen senast den 3 mars 2022.