Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Finansinspektionen om uppföljning av finansmarknadsaktörers klimatrapportering

Publicerad

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att följa upp finansmarknadsaktörers klimatrapportering och hur lån och investeringar förhåller sig till Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Ladda ner:

Om uppdraget

Finansinspektionen ska genomföra främjandeinsatser för att de svenska finansmarknadsaktörerna ska

  • mäta och informera om sin exponering mot klimatrelaterade risker från lån och investeringar,
  • mäta och informera om klimateffekter från relevanta lån och investeringar,
  • mäta och informera om i vilken utsträckning lån och investeringar är förenliga Parisavtalets 1,5-gradersmål och
  • informera om i vilken utsträckning de integrerar klimataspekter och Parisavtalets 1,5-gradersmål i sina låne- och investeringsstrategier.

I uppdraget ingår också att Finansinspektionen ska bidra till utvecklingen av verktyg och metoder som underlättar processen för de svenska finansmarknadsaktörerna att mäta och rapportera klimatrisker och klimateffekter och att integrera klimataspekter och Parisavtalets 1,5-gradersmål i sina strategier.

Finansinspektionen ska vara aktiv i internationella samarbeten och verka för en ökad och bättre mätning och rapportering av klimatrisker och klimateffekter internationellt.

Slutligen ska Finansinspektionen ansvara för att genomföra lämpliga åtgärder inom ramen för det frivilliga initiativet Enhancing transparenry and a!igning private financial flows with the Paris Agreementet, som regeringen ställde sig bakom i samband med klimattoppmötet i New York i september 2019.