Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial gällande insatser till infektionskänsliga barn och unga Diarienummer: S2020/04364/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram ett informationsmaterial till hälso- och sjukvården och elevhälsan om insatser riktade till särskilt infektionskänsliga barn och unga. Detta med anledning av utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

Informationsmaterialet stödjer olika yrken

Informationsmaterialet ska stödja olika yrkesgrupper när de bedömer och ger råd om individuellt anpassade förebyggande åtgärder. Detta för att minska risken för att infektionskänsliga barn och unga smittas. Med sin kunskap och erfarenhet ska Socialstyrelsen hjälpa  och sprida informationsmaterialet till yrkesgrupper inom berörda verksamheter.

Uppdatera innehållet kontinuerligt

Folkhälsomyndigheten ska ständigt ta del av ny information om infektionskänsliga barn och unga och covid-19. Myndigheten ska uppdatera informationsmaterialet i takt med att ny kunskap på området tillkommer.

I arbetet ska Folkhälsomyndigheten hämta in kunskap, erfarenhet och synpunkter från Skolverket.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 8 juni 2020.