Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att kartlägga, analysera samt föreslå åtgärder för utveckling av kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Diarienummer: Ju2020/01749/SSK

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn inom ramen för lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med fokus på sprängämnen, tändämnen och sprängkapslar. Mot bakgrund av analysen ska MSB lämna förslag på åtgärder och rekommendationer som kan bidra till att utveckla kommunernas arbete inom detta område. I uppdraget ingår inte att lämna författningsförslag. MSB ska även bedöma förslagens effekter samt redovisa en plan för när föreslagna åtgärder inom MSB:s verksamhet kan vara genomförda.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska MSB föra dialog med kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner samt Polismyndigheten och med andra relevanta aktörer såsom t.ex. bransch­organisationer.

Förslag avseende MSB:s verksamhet ska finansieras inom befintlig ekonomisk ram.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020 till Regerings­kansliet (Justitiedepartementet). MSB ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande informera Regeringskansliet (Justitiede­partementet).