Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Diarienummer: S2020/05027/FS

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för och vid utförandet av serologisk testning och PCR-testning för covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • bistå regionerna i arbetet med att säkerställa en utbyggnad av en kapacitet för storskalig serologisk testning och PCR-testning så att denna skyndsamt komma på plats,
  • skyndsamt ta initiativ till att andra praktiska frågor för att genomföra testningen identifieras och föra en dialog med berörda aktörer om möjliga lösningar,
  • bistå i samordning av kommunerna inom länet vad gäller testning av personal och enskilda inom kommunal hälso- och sjukvård, inom äldreomsorgen samt testning av personer med funktionsnedsättning som har insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och deras personal,
  • i samverkan med regionerna ta fram en konkret plan för hur personal inom samhällsviktiga verksamheter ska kunna provtas,
  • i samverkan med regionerna ta fram en konkret plan för hur personal inom övriga verksamheter ska kunna provtas, samt
  • baserat på den information som Folkhälsomyndigheten tar fram, och i samarbete med regionerna, anpassa och sprida information till allmän­ heten kring vart den enskilde kan vända sig för att få tillgång till testning samt vilka riktlinjer som gäller för denna testningsverksamhet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälso­myndigheten, regionerna, företrädare för kommuner samt andra berörda aktörer inom sina geografiska områden. Vidare ska uppdraget genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Stockholms län och ska redo­ visas löpande till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Utöver denna löpande redovisning ska Länsstyrelserna senast 30 juni 2020 bidra med underlag för en nationell lägesbild över hur arbetet med storskalig testning för covid-19 fortgår. Uppdraget avslutas den 31 december 2020.