Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov.

Ladda ner:

Länsstyrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas. I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälso-myndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Skåne län och en nationell upp-följning ska redovisas löpande till Regeringskansliet.

Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.