Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården Diarienummer: S2020/05634/FS (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ge förslag på hur myndigheten kan stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov orsakade av utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska vidare följa och analysera utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på konsekvenser av covid-19. I uppdraget ingår även att följa och analysera överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, inklusive dess tilläggsöverenskommelse.


Socialstyrelsen ska i uppdraget samråda med Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR), regionerna och andra berörda aktörer på området. Socialstyrelsen får disponera 3 000 000 kronor för uppdraget 2020. 
Myndigheten ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2020 och den 15 juni 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2022. Därutöver ska Social-styrelsen löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerat om utvecklingen av väntetiderna på såväl nationell som regional nivå.