Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag för främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2020/05410/SOF

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska genomföras i dialog med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

Ladda ner:

Stödmaterialet ska ge exempel på hur kommuner och andra aktörer, inom tillgängliga medel, kan främja ett fritidsutbud som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Stödmaterialet bör också innehålla goda exempel på arbete i kommuner och regioner. Uppdraget ska genomföras med ett jämställdhets-, barnrätts- och ungdomsperspektiv.
För uppdragets genomförande under 2020 får Myndigheten för delaktighet använda högst 1 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2021.