Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om uppföljning och rapportering till följd av överenskommelsen om utökad nationell testning av covid-19 för år 2020 Diarienummer: S2020/05631/FS

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp och rapportera regionernas arbete med testning och smittspårning av covid-19 i enligt med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) angående ökad nationell testning för covid-19 för år 2020.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:
− föra en dialog med regionerna angående vilken pandemisk fas varje
region befinner sig i,
− följa regionernas arbete med testning och efterlevnad till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om testning för den pandemiska fasen
som varje region befinner sig i,
− veckovis redovisa till Socialdepartementet antalet PCR- samt serologiska
tester varje region genomfört, utfallet av testerna samt redovisa vilken
sammantagen kapacitet som regionerna har för respektive testtyp. I
rapporteringen ska myndigheten i den mån det är möjligt redovisa
omfattning av testningen uppdelat i ålderskategorier, med start
den 1 juli 2020,
− månadsvis skicka en sammanställning till Kammarkollegiet, Socialdepartementet
och Finansdepartementet där det framgår hur mycket
medel varje region ska få i ersättning för utförda PCR-tester och
serologiska tester, i enlighet med överenskommelsen angående ökad
nationell testning för covid-19 för 2020. Av underlaget ska det också
framgå vilka utgifter Folkhälsomyndigheten haft för utförda tester genom de aktörer myndigheten tillhandahåller avgiftsfritt. Underlaget behöver vara Kammarkollegiet tillhanda inom 14 dagar efter kalender-månads slut så medlen för föregående månad kan betalas ut sista dagen varje månad, med start den 31 juli 2020. Underlaget gällande ersättning till regionerna för november ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast den 11 december 2020,
− sammanställa ett underlag till Kammarkollegiet senast den 11 december 2020 för utbetalning av 500 miljoner kronor som regionerna, i enlighet med villkor för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ap. 46 Provtagning, smittspårning och utbrottshantering (S2020/05559/RS, ska få i ersättning för sitt arbete med smittspårning under 2020, baserat på antalet PCR-tester som varje region utfört.