Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter m.fl. att stärka arbetet mot utländska direktinvesteringar som kan påverka säkerhet eller allmän ordning Diarienummer: Ju2020/02166/L4

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i uppdrag att vara Sveriges kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (förordningen).

Ladda ner:

Regeringen uppdrar även åt ISP att vidta de förbere­dande åtgärder som krävs för att myndigheten från och med den 11 oktober 2020 ska kunna utföra de arbets­uppgifter som enligt förord­ningen ankommer på en kontaktpunkt i en medlems­stat som inte har inrättat ett gransknings­system.

Regeringen beslutar vidare att ge ISP, Försvarets materiel­verk (FMV), Försvars­makten, Säkerhets­polisen och Total­försvarets forsknings­institut (FOI) i uppdrag att utveckla de former för sam­verkan som krävs för att ISP ska kunna utföra de arbets­uppgifter som ankommer på en kontakt­punkt i en medlems­stat som inte har inrättat ett gransknings­system och för att förbereda för inrättandet av ett nationellt gransknings­system.

ISP ska vara sammankallande och samordnande myndighet för upp­draget som gäller samverkan. Denna del av uppdraget ska gemensamt redovisas muntligen till Regeringskansliet (Justitie­departementet, Utrikes­departe­mentet och Försvars­departement) senast den 1 oktober 2020.