Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet Diarienummer: Ju2020/02484/SSK, Ju2016/02406/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av radiokommunikationssystemet Rakel.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att arbetet med att utveckla och etablera Rakel Generation 2 (Rakel G2) påbörjas. MSB ska även anskaffa och etablera ett kärnnät i syfte att säkerställa statligt ägande och kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter. Kärnnätet ska kunna utökas och anpassas för vidare utveckling av Rakel G2 om regeringen i ett nästa steg fattar beslut om att så ska ske. I genomförandet av uppdraget ska MSB inhämta upplysningar från Rakels användarorganisationer och därutöver samverka med de myndigheter som bedöms ha relevant kunskap och erfarenhet att bidra med utifrån uppdragets syfte.

Inför anskaffningen ska MSB identifiera och samordna användarnas behov av tjänster för mobil datakommunikation och utifrån dem ställa krav på tjänsternas funktionalitet samt utforma en kravställning som säkerställer tillräckligt hög grad av tillgänglighet, säkerhet och robusthet. Kravställningen ska hållas aktuell mot bakgrund av såväl teknikutvecklingen som det säkerhetspolitiska läget och, inte minst, förändrade behov hos användarna, vilket även förutsätter regelbundna uppdateringar av de avtal eller andra överenskommelser som sluts.

MSB ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om uppdragets genomförande.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2021. Av delredovisningen ska framgå hur användarnas behov ser ut och vilka åtgärder som har vidtagits för att identifiera och samordna behoven samt utforma kravställningen, när tjänster för mobil datakommunikation kan vara tillgängliga för användarna, en plan för uppdragets fortsatta genomförande och de beräknade årliga kostnaderna samt ett förslag på hur kostnader för drift och underhåll m.m. från tidigast 2022 kan finansieras genom användaravgifter. Den föreslagna avgiftsmodellen ska vara tydligt motiverad, bl.a. utifrån olika användares behov och nyttjandegrad. Dessutom ska MSB redovisa vilka åtgärder som myndigheten planerar att vidta i syfte att uppnå en hög och snabb anslutningsgrad. Myndigheten ska också redovisa om det finns ett behov av att kunna använda dedikerade frekvenser för att säkerställa nödvändig tillgänglighet och robusthet för de nu aktuella tjänsterna och hur detta behov i så fall kan tillgodoses. I den del av uppdraget som rör finansiering via användaravgifter ska MSB föra en dialog med Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten får använda högst 170 miljoner kronor av det balanserade överskottet i nuvarande Rakelverksamhet för att finansiera anskaffning av och etablering av kärnnätet till Rakel G2.

Uppdraget ska slutredovisas när det finns ett fungerande system för tjänster för mobil datakommunikation för användare av Rakelsystemet, dock senast den 1 september 2022.

Laddar...