Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Statens historiska museer Diarienummer: Ku2020/01534/KL

Publicerad

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Syftet är att bland annat redovisa om Statens historiska museer fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser, samt belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig. Museerna som ingår i myndigheten är Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum.

Ladda ner:

Utgångspunkten för analysen är en myndighetsanalysmodell som Statskontoret redan redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF).

Analysen ska:

  • beskriva och analysera hur Statens historiska museer fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser,
  • belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig,
  • beskriva hur interna och externa faktorer påverkar Statens historiska museers möjligheter att fullgöra sina uppgifter,
  • beskriva hur Statens historiska museer samverkar med andra aktörer och hur samverkan fungerar,
  • belysa faktorer som är av särskild betydelse för effektiviteten i verksamheten, och
  • belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att Statens historiska museer ska ha förutsättningar att fullgöra sina uppgifter framöver.

Statskontoret ska genomföra analysen i dialog med Statens historiska museer, som samtidigt ska bistå Statskontoret i behövliga delar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 23 april 2021.