Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att inrätta en rådgivande expertgrupp för frågor rörande den europeiska spallationskällan och MAX IV Diarienummer: U2020/04020/F

Publicerad

Vetenskapsrådet ska i samråd med Verket för innovationssystem (Vinnova) inrätta en rådgivande expertgrupp för frågor rörande den europeiska spallationskällan European Spallation Source (ESS) och den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Ladda ner:

Expertgruppen ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka myndigheternas samverkan med universitet och högskolor, näringslivet och andra relevanta intressenter.

Vetenskapsrådet ska i samråd med Vinnova utse ledamöterna i den rådgivande expertgruppen samt stå för administrativt stöd. Expertgruppens mandat ska vara tidsbegränsat till den 31 januari 2022.

Vetenskapsrådet ska vidare analysera expertgruppens funktion och ändamålsenlighet. Analysen ska innefatta en bedömning av hur ett rådgivande organ framöver kan organiseras för att effektivt bidra till att nå målen med regeringens nationella strategi för ESS och för den nationella forskningsanläggningen MAX IV. Analysen ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2021.