Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 Diarienummer: S2020/05825/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att planera för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19.

Ladda ner:

Nationell lagerhållning av utrustning och material

Socialstyrelsen bedömer vilka insatser som kan bli aktuella för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att effektivt hantera nya utbrott. Det kan exempelvis vara att bedöma om nationella lager behövs med skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Bedömer kostnaderna för insatserna

Myndighetens bedömningar utgår från de scenarier regeringen uppdragit Folkhälsomyndigheten att ta fram. Socialstyrelsen uppskattar också kostnaderna för de bedömda insatserna.

Socialstyrelsen tar hänsyn till genomförda och pågående insatser och uppdrag med betydelse för uppdraget. Planen tar hänsyn till regionala och lokala skillnader i smittspridning.

Kommunal självstyrelse och hänsyn till administrativ börda 

Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska Socialstyrelsen redovisa de konsekvenser och särskilda avvägningar som föranlett förslagen.

I uppdraget får Socialstyrelsen hämta in nödvändig data. Då bör myndigheten dock ta hänsyn till eventuell administrativ börda hos kommuner och regioner.

Uppdraget genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket och länsstyrelserna vilka har fått liknande uppdrag. Socialstyrelsen ska även samtala med Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2020.