Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om små utförares möjlighet att verka i primärvården Diarienummer: S2020/03318/FS

Publicerad

Regeringen uppdrog i april åt Socialstyrelsen att kartlägga hur primärvården tillämpar möjligheten för flera utförare att delta i ett valfrihetssystem eller för en grupp utförare att delta i en upphandling.

Ladda ner:

Förenkla möjligheten att tillsammans erbjuda tjänster

Om det inte är uppenbart att det inte behövs ska Socialstyrelsen – med hänsyn till patientperspektivet – föreslå en författning som förenklar för
mindre enheter att tillsammans med andra erbjuda sina tjänster i primärvården.

Konkurrensverket stöder i konkurrensfrågor

Konkurrensverket ska, med råd och stöd, bidra till Socialstyrelsens arbetet. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och har haft flera regeringsuppdrag att följa
upp vårdvalsystem inom primärvården och den specialiserade öppenvården ur ett konkurrensperspektiv.

Samverkar med andra aktörer

Socialstyrelsen ska samråda med Upphandlingsmyndigheten samt samtala med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), organisationer som företräder privata utförare och andra berörda
aktörer.
 
Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Socialdepartementet senast den 1 juni 2021. I redovisningen ska det framgå om Socialstyrelsen avser presentera ett författningsförslag. Om ett sådant behövs ska Socialstyrelsen senast den 1 november 2021 redovisa detta till Socialdepartementet.