Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om tillgänglighet till primärvård i Sveriges landsbygder Diarienummer: S2020/06224/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att kartlägga hur bra och tillgänglig primärvården är på den svenska landsbygden. Meningen är att främja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och myndigheten ska analysera hur primärvården kan utvecklas.

Ladda ner:

Myndigheten ska:

  • analysera förutsättningarna för en ändamålsenlig kompetensförsörjning och digitalisering
  • redovisa vilka effektiva åtgärder huvudmän och arbetsgivare kan överväga för att stimulera en sådan utveckling
  • föreslå hur man nationellt, regionalt och lokalt på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan främja tillgänglighet till primärvård i landsbygd
  • kartlägga hur andra länder stimulerar utvecklingen av primärvården i landsbygd samt
  • redovisa goda exempel på utveckling och effektiva lösningar för primärvården i landsbygden inom Sverige.

Tillsammans med andra intressenter

Myndigheten ska genomföra uppdraget tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer samt organisationer som företräder privata utförare inom vården och andra berörda aktörer.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisar uppdraget till Socialdepartementet senast den 2 november 2021.