Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att kartlägga kommunernas mottagandeverksamhet Diarienummer: A2020/01801/IAS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att göra en kartläggning av hur kommunernas verksamhet för mottagandet av nyanlända är organiserat och hur ansvaret för mottagandet är fördelat inom kommunen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att kartlägga

 • hur kommunernas mottagandeverksamhet är organiserad och om den sker i samverkan med andra kommuner eller aktörer
 • hur ansvaret för mottagandet är fördelat inom kommunerna
 • vilka särskilda insatser kommunerna finansierar med
  schablonersättningen för mottagandet av nyanlända
 • hur verksamheter och insatser på området följs upp
 • hur den statliga ersättningen generellt hanteras och hur
  schablonersättningen fördelas på olika verksamheter inom
  kommunerna.

I kartläggningen ska eventuella skillnader i verksamhet och åtgärder avseende nyanlända som anvisats till kommunen inklusive vidarebosatta, nyanlända som bosatt sig på egen hand i kommunen, ensamkommande barn och unga respektive anhöriga beaktas. Vidare ska skillnader avseende ålder och kön belysas. Kartläggningen ska även belysa skillnader i verksamhet och organisation mellan olika typer av kommuner.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Arbetsmarknadsdepartementet.

Statskontoret ska inhämta information och synpunkter från Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).

Statskontoret ska redovisa uppdraget skriftligen till regeringen
(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 april 2021. En muntlig
redovisning ska göras senast den 1 februari 2021.

För genomförande av uppdraget får Statskontoret rekvirera högst
500 000 kronor från Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 1:1 Etableringsåtgärder, anslagsposten 2 Uppföljning och utvärdering av integrationen. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte nyttjats ska återbetalas senast den 31 mars 2021. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.