Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin Diarienummer: S2020/08100

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Ladda ner:

I arbetet ska IVO samråda med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, organisationer som företräder privata aktörer samt andra berörda.

IVO ska löpande informera Socialdepartementet om hur myndigheten genomför uppdraget.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021 till Socialdepartementet.