Uppdrag att bedöma nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap Diarienummer: N2020/02693

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att bedöma nationella försörjningsbehov avseende djurens hälso- och sjukvård vid en kris eller vid höjd beredskap och då ytterst i krig.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att identifiera

  • sådana varor och tjänster som är strategiskt viktiga för att kunna upprätthålla en fungerande hälso- och sjukvård för djur vid kriser och vid höjd beredskap och då ytterst i krig,
  • vilka delar av djurens hälso- och sjukvårdsverksamhet som är av betydelse för totalförsvaret och belysa beroenden, t.ex. likartade behov av varor och tjänster inom ramen för djurens hälso- och sjukvård samt humansjukvården samt
  • behov av kompetens och kompetensutveckling för förebyggande åtgärder.

I de fall behov av åtgärder identifieras ska dessa redovisas och om möjligt ska även kostnadsberäkning och förslag på finansiering lämnas.

I uppdraget ingår vidare att kartlägga och översiktligt bedöma behoven av

  • handelsflöden för strategiskt viktiga varor,
  • kompetens och personal vid kris eller vid höjd beredskap och då ytterst i krig,
  • lagerhållning av nödvändiga djurläkemedel, inklusive vacciner,
  • lagring av vissa andra, strategiskt viktiga varor, särskilt sådana varor som inte kan säkras genom leveranser från utländska leverantörer eller som inte kan produceras inom landet och
  • långsiktig kompetensutveckling kring förebyggande åtgärder som t.ex. kan minska behov av läkemedel vid en kris.

Bedömningen ska beakta de slutsatser som redovisats i delrapporten Motståndskraft (Ds 2017:66), delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) samt analyser och erfarenheter dragna från den pågående pandemin orsakad av sjukdomen covid-19.

För uppdraget ska synpunkter och upplysningar inhämtas från Läkemedelsverket samt pågående relevanta utredningar på området. Synpunkter ska vid behov även inhämtas från andra berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.