Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att genomföra åtgärder för ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att under 2020–2023 undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att främja en sådan överenskommelse och följa upp effekterna. Målet är att tillsammans med livsmedelsbranschen minska intaget av salt, socker och andra energitäta näringsfattiga livsmedel hos befolkningen. Erfarenheter från arbetet kan sedan med fördel användas för att nå andra önskade hälsomässiga förbättringar i utbudet och konsumtionen av livsmedel i Sverige. Arbetet ska ske i nära samarbete med företrädare för livsmedelsföretag, handel samt privata och offentliga restauranger. Åtgärderna ska bygga på frivilliga insatser från branschen.  

Överenskommelsen avseende salt bör innehålla ett generellt saltsänknings-program. När det gäller överenskommelsens innehåll avseende sockersötade livsmedel ska arbetet i huvudsak fokusera på barn och unga.

Kunskapsunderlaget om hur intaget av energitäta näringsfattiga livsmedel kan minska ska beskriva vilka metoder som har effekt för att förändra livsmedelskonsumtionen i olika socioekonomiska grupper. Metoderna ska kunna användas av samhällets olika aktörer, som t.ex. kommuner och regioner, i evidensbaserat folkhälsoarbete för att minska konsumtionen av energitäta, näringsfattiga livsmedel och öka konsumtionen av fullkorn, grönsaker och frukt bland framför allt barn och ungdomar.

I arbetet ska Livsmedelsverket vid behov samråda med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, universitet och högskolor samt andra organisationer som myndigheten finner lämpliga, såsom Research Institutes of Sweden AB (RISE) och dess projekt ReduSalt där representanter från livsmedelsbranschen, berörda myndigheter, intresse- och konsumentorganisationer ingår.

För uppdragets genomförande får myndigheten under 2020 använda högst 500 000 kronor. Under perioden 2021–2023 beräknar regeringen att avsätta  2 miljoner kronor per år.

Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social om-sorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske årligen senast den 1 december. En årlig ekonomisk redovisning av uppdraget ska ske senast den 31 mars. Medel som inte utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet, bankgiro 5052-5781, senast den 31 mars året efter rekvisition. Redovisning, rekvisition och even-tuell återbetalning ska ske med angivande av diarienummer för detta beslut.

Delredovisningar av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 februari 2021, 2022 och 2023. Livsmedelsverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 februari 2024.

Laddar...