Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd Diarienummer: S2020/09554

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Handlingsplanen ska identifiera och utveckla verkningsfulla och hållbara arbetssätt och samverkansmodeller som ska förebygga barns och ungas brottslighet. MFoF ska också sammanställa kunskaper om betydelsefull forskning och praktik om föräldraskapsstöd.

Ladda ner:

Samverkan, kunskaper och erfarenheter samt dialog

MFoF samverkar med Länsstyrelsen i Örebro län.

Myndigheten skaffar kunskaper och erfarenheter från Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Myndigheten till stöd för trossamfund, Statens skolverk och Socialstyrelsen.

Om det behövs ska myndigheten samtala med andra berörda myndigheter, kommuner samt organisationer inom civilsamhället.
MFoF delredovisar uppdraget senast den 1 april 2021. Myndigheten slutredovisar uppdraget senast den 31 januari 2022 till Socialdepartementet.